Algemene voorwaarden

Yesty B.V

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Dienst van Yesty en het gebruik van de App zoals hieronder gedefinieerd. Deze Algemene Voorwaarden vormen, na acceptatie daarvan, een bindende overeenkomst tussen jou en Yesty. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig, zodat je weet wat je rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van de Dienst. Deze Algemene Voorwaarden kun je downloaden en printen.


1.Definities

1.1. In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen, zowel in enkelvoud als in meervoud, steeds de hierna volgende betekenis:

 • Account: de persoonlijke omgeving van de Gebruiker binnen de App, waartoe deze toegang krijgt met behulp van de Inloggegevens;
 • Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Yesty;
 • App: mobiele applicatie waarmee de Gebruiker gebruik kan maken van de Dienst;
 • Cadeaukaart: de direct, dan wel na omwisseling van een Yesty Card via de App gekochte dan wel ontvangen digitale cadeaukaart, inclusief cadeaukaartcode, welke kan worden besteed bij de gekozen Merchant of de bij de Merchant aangesloten bestedingspartners;
 • Dienst: de Dienst die Yesty aan Gebruiker levert, zoals nader omschreven in artikel. 3;
 • Yesty Card: een door Yesty uitgegeven Cadeaukaart die in de App kan worden ingewisseld voor een Cadeaukaart van dezelfde waarde;
 • Yesty Keuzekaart: een door Yesty uitgegeven Cadeaukaart die in de App kan worden ingewisseld voor een Cadeaukaart van dezelfde of een andere waarde;
 • Inloggegevens: de naam, het emailadres, het wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot het Account en gebruik kan maken van de App;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van Intellectuele Eigendom, zoals auteursrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, knowhow en hiermee verwante rechten;
 • Gebruiker: de geregistreerde gebruiker van de App, die partij is bij de Overeenkomst;
 • Merchant: bij Yesty aangesloten uitgever van een Cadeaukaart
 • Ontvanger: de door een Gebruiker gekozen ontvanger van een Yesty Card, Yesty Keuzekaart of Cadeaukaart;
 • Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Yesty en Gebruiker op grond waarvan Gebruiker gerechtigd is gebruik te maken van de Dienst en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;
 • Partij(en): Yesty en/of Gebruiker;
 • Privacy Statement: het Privacy Statement van Yesty, in te zien via https://Yesty.nl/privacy-policy
 • Wallet persoonlijke virtuele portemonnee, beschikbaar binnen de App, waarin de gekochte, verstuurde en ontvangen Yesty Cards, Yeste Keuzekaarten en Cadeaukaarten van de Gebruiker zichtbaar zijn;
 • Website: de website van Yesty, te bereiken via https://Yesty.nl, alsmede alle onderliggende pagina’s,
 • Yesty: de rechtspersoon met beperkte aansprakelijkheid Yesty B.V., statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te (2031 BJ) Haarlem, aan de Figeeweg 1-T1.


2. Algemeen

2.1. Door een Account aan te maken voor het gebruik van de App ga je akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.1. Yesty is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden zullen per e-mail, de App of via de Website bekendgemaakt worden en treden 7 dagen na de bekendmaking ervan in werking. De meest actuele Algemene Voorwaarden zijn via de Website en/of App te raadplegen. Indien de klant de dienst blijft gebruiken na wijziging en/of aanvulling van deze Algemene Voorwaarden, accepteert deze daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden onherroepelijk. Indien klant niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde Algemene Voorwaarden, is zijn enige mogelijkheid zijn account te verwijderen, waarmee de overeenkomst eindigt, waarna de klant geen gebruik meer kan maken van de Dienst.

2.3. Afwijken van deze Algemene Voorwaarden tussen Gebruiker en Yesty is alleen mogelijk indien dit schriftelijk tussen partijen wordt vastgelegd.


3. De Dienst

3.1. De Dienst die Yesty aanbiedt bestaat uit het beschikbaar stellen van een App waarmee de Gebruiker binnen zijn Account:

 • Yesty Cards en Cadeaukaarten kan kopen en kan versturen aan derden;
 • Yesty Cards kan ontvangen en omwisselen voor een Cadeaukaart;
 • Gekochte of ontvangen Yesty Cards en Cadeaukaarten kan beheren;
 • Cadeaukaarten kan besteden bij de Merchants en/of de bestedingspartners van de Merchants.


4. Gebruik van de App

4.1. Om gebruik te maken van de Dienst dient de Gebruiker een Account aan te maken, waarbij deze Inloggegevens aanmaakt. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Yesty hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen en zelf doeltreffende maatregelen treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Yesty is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van de Dienst door derden.

4.2. Yesty spant zich in om de Dienst zorgvuldig en op professionele wijze te verlenen. De Dienst wordt door Yesty te allen tijde uitgevoerd op basis van een inspanningsverplichting. Gebruiker aanvaardt dat de App alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft op het moment van gebruik (“as is”).

4.3. De Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die deze met behulp van de App verricht.

4.4. Yesty is te allen tijde gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, de (inhoud van de) App aan te passen en/of (tijdelijk) te beëindigen en om, zonder voorafgaande aankondiging, onderhoud te verrichten.

4.5. Indien de App (tijdelijk) niet beschikbaar is, bijvoorbeeld door een technische storing, is Yesty niet aansprakelijk voor de gevolgen daarvan.

5. Yesty Card, Yesty Keuzekaart en Cadeaukaarten

5.1. Een Yesty Card en een Cadeaukaart kan door een Gebruiker worden aangeschaft met de op dat moment aangeboden betalingsmethoden. Op het gebruik van deze betalingsmethoden zijn mogelijk algemene voorwaarden van de aanbieder van de betalingsmethoden van toepassing.

5.2. Bij aankoop van een Yesty Card of Yesty Keuzekaart gaat Gebruiker een overeenkomst met Yesty aan voor het leveren van de Yesty Card of Yesty Keuzekaart in de Wallet. De levering van de Yesty Card of Yesty Keuzekaart is voltooid op het moment dat de Gebruiker de Yesty Card of Yesty Keuzekaart in de Wallet van de App ziet. Dit geldt ook wanneer de Gebruiker de Yesty Card of Yesty Keuzekaart per WhatsApp verstuurt; de Gebruiker ziet de kaart dan in de Wallet bij verstuurde kaarten.

5.3. Bij aankoop van een Cadeaukaart gaat Gebruiker een overeenkomst aan met Yesty voor het leveren van de Cadeaukaart in de Wallet. De levering van de Cadeaukaart is voltooid op het moment dat de Gebruiker de Cadeaukaart in de Wallet van de App ziet.

5.4. Gebruiker gaat akkoord met de directe levering van een Yesty Card, een Yesty Keuzekaart of Cadeaukaart (indien direct een Cadeaukaart wordt gekocht). De Gebruiker doet expliciet afstand van haar eventuele recht om de Overeenkomst zonder reden te ontbinden.

5.5. Een Yesty Card, Yesty Keuzekaart of Cadeaukaart kan een beperkte geldigheid hebben. Een eventuele vervaltermijn wordt binnen de App aangegeven. Gebruiker is verplicht de Yesty Card, Yesty Keuzekaart of Cadeaukaart te verzilveren voor verloop van de eventuele vervaltermijn.

5.6. Voor via de App aangeschafte Yesty Cards gelden de volgende voorwaarden:

a) Een Yesty Card is niet inwisselbaar voor geld.

b) Een Yesty Card wordt direct na aankoop of later vanuit de Wallet door de Gebruiker naar de gewenste ontvanger
gestuurd via WhatsApp of een ander in de App aangeboden verzendwijze. Aan de beschikbare verzendwijzen kan de
Gebruiker geen rechten ontlenen en het gebruik van de gekozen verzendwijze is voor eigen rekening en risico van de
Gebruiker. Yesty is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of andere problemen in verband met een
verzendmethode.

c) Een Gebruiker kan een verstuurde Yesty Card nogmaals versturen. Een Yesty Card kan maar één keer worden
ingewisseld voor een Cadeaukaart. Indien de Gebruiker een Yesty Card naar een Ontvanger stuurt, is Gebruiker zelf
verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de Ontvanger en de verwerking van de persoonsgegevens van de
Ontvanger. Yesty accepteert geen aansprakelijkheid omtrent de (onjuiste) invoer van gegevens van de Ontvanger door
Gebruiker.

d) Yesty is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist of abusievelijk dubbel verzenden van een Yesty Card
door een Gebruiker.

5.7. Voor via de App aangeschafte Yesty Keuzekaarten gelden de volgende voorwaarden:

a) Een Yesty Keuzekaart is niet inwisselbaar voor geld.

b) Een Yesty Keuzekaart wordt direct na aankoop of later vanuit de Wallet door de Gebruiker naar de gewenste ontvanger gestuurd via WhatsApp of een ander in de App aangeboden verzendwijze. Aan de beschikbare verzendwijzen kan de Gebruiker geen rechten ontlenen en het gebruik van de gekozen verzendwijze is voor eigen rekening en risico van de Gebruiker. Yesty is niet verantwoordelijk voor eventuele storingen of andere problemen in verband met een verzendmethode.

c) Een Gebruiker kan een verstuurde Yesty Keuzekaart nogmaals versturen. Een Yesty Keuzekaart kan maar één keer worden ingewisseld voor een Cadeaukaart. Indien de Gebruiker een Yesty Keuzekaart naar een Ontvanger stuurt, is Gebruiker zelf verantwoordelijk voor de ingevoerde gegevens van de Ontvanger en de verwerking van de persoonsgegevens van de Ontvanger. Yesty accepteert geen aansprakelijkheid omtrent de (onjuiste) invoer van gegevens van de Ontvanger door Gebruiker.

5.8. Yesty is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het onjuist of abusievelijk dubbel verzenden van een Yesty Keuzekaart door een Gebruiker.

5.9. Met een Yesty Card of Yesty Keuzekaart kan een Gebruiker een Cadeaukaart activeren voor dezelfde of, in het geval van een Yesty Keuzekaart, een andere waarde. Voor Cadeaukaarten gelden de volgende voorwaarden:

a) Door het omwisselen van een Yesty Card of Yesty Keuzekaart in een Cadeaukaart of het rechtstreeks kopen van een Cadeaukaart komt ofwel een overeenkomst met een Merchant tot stand, ofwel een overeenkomst met Yesty. Bij de Cadeaukaart staat vermeld welke van deze twee van toepassing is. Een Yesty Card kan meestal worden ingeruild voor een Cadeaukaart naar keuze, ook als bij een geschonken Yesty Card een suggestie voor een bepaalde Cadeaukaart wordt gedaan. Indien een Yesty Card niet kan worden geruild dan staat dat bij de Yesty Card vermeld in de App.;

b) Een gekozen Cadeaukaart kan niet worden geruild voor een andere Cadeaukaart;

c) Een gekozen Cadeaukaart is niet om te wisselen voor geld;

d) Het nogmaals verzenden van eerder verzonden Cadeaukaarten is niet mogelijk;

e) Bij het besteden van de Cadeaukaart of het doen van aankopen met de Cadeaukaart gaat de Gebruiker een overeenkomst met de Merchant of met haar bestedingspartners aan. Op het gebruik van de Cadeaukaarten zijn de algemene voorwaarden van de gekozen Merchant van toepassing, inclusief een eventuele geldigheidsperiode van de Cadeaukaart.

5.10. Yesty spant zich naar beste kunnen in om het juiste tegoed op een Yesty Card of Yesty Keuzekaart en de juiste informatie over Cadeaukaarten in het Account, op de Website en in de App weer te geven. Mocht deze informatie onverhoopt incorrect zijn, dan is Yesty gerechtigd om de Yesty Card, de Yesty Keuzekaart en de waarde van Cadeaukaarten aan te passen.

5.11. Het activeren van de Cadeaukaart brengt een overeenkomst tussen Gebruiker en Merchant tot stand. Yesty is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik van de Cadeaukaart door de Gebruiker, noch voor de daarmee aangeschafte producten of diensten. Mocht het voor een Gebruiker niet mogelijk zijn om een aangeschafte Cadeaukaart bij de Merchant te besteden, dan dient Gebruiker daarover contact op te nemen met Yesty. Het volgende is van toepassing:

a) Indien blijkt dat de Cadeaukaart niet verzilverd kon worden wegens een aan Yesty toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing in de App van Yesty, dan zal Yesty een nieuwe Cadeaukaart voor dezelfde waarde aan de Gebruiker beschikbaar stellen en heeft de Gebruiker geen aanvullend recht op schadevergoeding;

b) Indien blijkt dat de Cadeaukaart niet besteed kon worden wegens een niet aan Yesty toerekenbare gebeurtenis, zoals een technische storing of niet werkende kassa apparatuur of kassasoftware van de Merchant of haar bestedingspartners, dan is Yesty daar niet aansprakelijk voor.6. Privacy

6.1. Bij het uitvoeren van de Overeenkomst en het verlenen van de Dienst verwerkt Yesty persoonsgegevens van de Gebruiker. Yesty verwerkt persoonsgegevens altijd conform haar Privacy Statement en de toepasselijke wet- en regelgeving.


7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Dienst en de resultaten daarvan, waaronder in ieder geval de Website en de App, alsmede die via de website en dienst toegankelijk gemaakte informatie zoals de teksten, look-and-feel, template van het Account, video-, audio- en beeld- of fotomateriaal, berusten bij Yesty en/of haar licentiegever(s). Niets in deze Algemene Voorwaarden strekt ter overdracht van enig Intellectuele Eigendomsrecht.

7.2. Als de Gebruiker voldoet en blijft voldoen aan deze Algemene Voorwaarden krijgt deze een persoonlijk recht om gebruik te maken van de App. Yesty kan te allen tijde besluiten om dit gebruiksrecht in te trekken, in het bijzonder wanneer de Gebruiker een bepaling in deze Algemene Voorwaarden schendt, anderszins een onrechtmatige daad pleegt jegens Yesty, in het geval van fraude en in het geval van het overtreden van een wettelijke bepaling.


8. Aansprakelijkheid

8.1. De aansprakelijkheid van Yesty voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Yesty, diens werknemers of door haar ingeschakelde derden, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Yesty ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan het totale bedrag dat Gebruiker aan Yesty uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12) kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van Yesty is echter in geen geval hoger dan € 150,= (ex. BTW).

8.2. “Directe schade” in de zin van het vorige artikellid betekent uitsluitend:

a) zaakschade;

b) redelijkerwijs gemaakte onkosten die Gebruiker zou moeten maken om ervoor te zorgen dat de prestaties van Yesty in overeenstemming zijn met de Overeenkomst;

c) redelijkerwijs door Gebruiker gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van deze Overeenkomst;

d) redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover Gebruiker kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade in de zin van deze Overeenkomst.

8.3. Yesty is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art. 8.2, waaronder gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Gebruiker Yesty in kennis heeft gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

8.4. Het recht van Gebruiker om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld


9. Duur en beëindiging

9.1. De Overeenkomst tussen de Gebruiker en Yesty wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan door de klant of Yesty op elk moment worden opgezegd. Bij beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de klant om de Dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de Dienst direct ontzegd.

9.2. Met het beëindigen van het account vervallen alle rechten en aanspraken die Gebruiker op Yesty heeft waaronder nog eventueel aanwezige Yesty CardYesty Cards, Yesty Keuzekaarten en Cadeaukaarten.


10. Varia

10.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld zijn alle vermelde prijzen voor consumenten in Euro en inclusief btw.

10.2. Op deze Algemene Voorwaarden en al het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen de Gebruiker en Yesty ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam.

10.3. Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. Yesty zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van deze Algemene Voorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

10.4. Yesty mag rechten en verplichtingen die uit deze Algemene Voorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal de Gebruiker daarvan onverwijld op de hoogte stellen. Indien Gebruiker deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kan deze zijn Overeenkomst in overeenstemming met artikel 9 beëindigen.